Core Energetica

Ontvangst  >  Info center  >  Methodes  >  Core Energetica

Wat is Core Energetica?

Core Energetica is een benadering die lichaamsgerichte psychotherapie met spiritualiteit samenbrengt. De methode integreert de fysieke, intellectuele, emotionele en spirituele aspecten van het menselijk leven en benadrukt het centrum van energetische heelheid (de Core) binnen elk individu.

Het therapeutische proces gaat ervan uit dat de intrinsieke kwaliteiten van een persoon universele kwaliteiten van liefde, wijsheid, sereniteit en kracht weerspiegelen. Gekwalificeerde beoefenaars van de aanpak helpen individuen te evolueren naar een grotere uitdrukking van deze aangeboren kwaliteiten.

De ontwikkeling van Core Energetica

Core Energetica werd in de jaren 70 opgericht door John C. Pierrakos, MD.  De benadering is gebaseerd op spirituele, filosofische en wetenschappelijke overtuigingen en leringen die het bestaan van een positieve, creatieve kracht in mensen onderstensteunen. Core Energetica wordt sterk beïnvloed door het werk van Wilhelm Reich, volgens wie het lichaam “gecondenseerde” levensgeschiedenis is. De vrije stroom van levenskracht wordt tijdens kritische ontwikkelingsfasen in de kindertijd geblokkeerd ten gevolge van emotionele kwetsuren die opgedaan worden in interactie met de ouders en verzorgers. Core Energetica in haar benadering werkt niet alleen met deze historische emotionele verwondingen, maar ondersteunt mensen tevens in het verwerkelijken van hun hoogste potentieel en het tot uitdrukking brengen van hun kernkwaliteiten in de wereld.

Pierrakos was zowel een patiënt, een student en een collega van Reich voordat hij samen met medestudent en collega Alexander Lowen. bio-energetische analyse (Bio-energetica) co-creëerde. Om hun nieuwe aanpak te ontwikkelen, richtten ze samen in 1955 het Instituut voor bio-energetische analyse op. Ze introduceerden het idee van “aarding” – de energetische verbinding met de aarde – om mensen te helpen een gevoel van innerlijke veiligheid en autonomie te creëren in therapie. Pierrakos en Lowen zagen m.a.w. de voordelen van het werken met mensen die rechtop stonden. Ze realiseerden zich dat een rechtopstaande positie een breder scala aan bewegingen mogelijk maakte, wat op zijn beurt een betere energiestroom mogelijk maakte.

Toen hij de transpersoonlijke concepten uit het spirituele model dat bekend staat als Padwerk, een serie lezingen van Eva Broch, integreerde met de lichaamspsychotherapie-technieken van de bio-energetica, ontstond Core-Energetica en richtte hij het Instituut van Core Energetica op in New York City. Pierrakos was van mening dat de spirituele dimensie een cruciaal en ontbrekend onderdeel was van lichaamsgerichte psychotherapie benaderingen, en noemde Core Energetica vaak een evolutionair model en niet alleen een lichaamsgerichte psychotherapeutische benadering.

Het Core Energetica proces voert het individu door verschillende fasen, die elk ​​uitnodigen tot een dieper bewustzijnsniveau en een grotere integratie van voorheen verstoten en geblokkeerde energieën. Er worden defensieve strategieën bewust gemaakt en bewerkt die zich manifesteren in het lichaam, de geest en de emoties. Tegelijk wordt een nieuw gevoel van aarding en vertrouwen ondersteund in de waarheid van wat is, met minder ego, angst en schaamte naarmate de eigen verantwoordelijkheid toeneemt. Deze fasen zijn: penetratie van het masker; het lagere zelf loslaten en transformeren; centreren in het hogere zelf; en het levensplan naleven (zie hieronder).

Core Energetica-interventies ondersteunen mensen in hun vermogen om meer energie te bevatten: het kunnen voelen en tolereren van een verscheidenheid aan emotionele toestanden, van subtiel tot krachtig. Verhoogde tevredenheid in de inter- en intrapersoonlijke dynamiek groeit als gevolg van de acceptatie en het dragen van de verantwoordelijkheid van al onze energie. Naarmate gevoelens eigen gemaakt zijn, en natuurlijke organismische bewegingen worden bevrijd en het hart zich opent ontstaat er ook een dieper gevoel van vitaliteit, creativiteit en vreugde in het leven.

De drie lagen van persoonlijkheid

Het Core Energetica-model gaat ervan uit dat mensen drie verschillende persoonlijkheidslagen hebben, elk met verschillende energieën. Het model stelt dat mensen in elke situatie en op elk moment reageren vanuit deze drie lagen van persoonlijkheid.

 • Het masker is de buitenste laag en vertegenwoordigt volgens dit model de delen die aan de wereld worden getoond. Een combinatie van overlevingsstrategieën en afweermechanismen die worden gebruikt om pijn, fouten en onvervulde behoeften uit het verleden te vermijden of te overstemmen, het masker is het aspect van persoonlijkheid dat probeert de idealisering te bereiken van wie mensen denken dat ze zouden moeten zijn. Hoe sterker een persoon zich identificeert met het masker, hoe moeilijker het kan zijn om de problemen te herkennen en aan te pakken die zijn gemaakt om te verbergen. Onderdrukte emoties kunnen zich uiten in spierspanningen en kenmerkende lichaamsvormen zoals een vooruitstekende kaak, hangende schouders, enzovoort. Het masker kan ook de eigenschappen van het hogere zelf vervormen. Liefde kan worden vervormd door zelfverloochening of onderdanig gedrag. Macht kan worden vervormd door agressief of beheersend gedrag, en wijsheid kan worden vervormd door verschillende soorten terugtrekking. Omdat het gezicht dat aan de wereld wordt gepresenteerd, kan verschillen van de persoon binnenin, is de energie in het masker meestal stagnerend – het mist de authenticiteit en vitaliteit van individuen die zich volledig bewust zijn van zichzelf en in staat zijn om hun aangeboren kwaliteiten tot uitdrukking te brengen.
 • Het lagere zelf is het aspect van persoonlijkheid dat onder het masker bestaat. Het vertegenwoordigt verstoten energie en weerspiegelt een gehechtheid aan de destructieve aspecten van persoonlijkheid en de intentie om deze delen gescheiden en onzichtbaar te houden voor andere mensen. In tegenstelling tot het masker – waarvan wordt gedacht dat het stagnerende, doffe energie heeft – is het lagere zelf rijk aan energie en kracht.Het lagere zelf wordt gevormd uit de vastberadenheid om ten koste van alles pijn te vermijden. Dit kan ertoe leiden dat mensen afstand nemen van de emoties of lichaamsdelen die pijn veroorzaken. Het scheiden van emoties om pijn te vermijden, kan er echter voor zorgen dat mensen intrapersoonlijke en interpersoonlijke gevoelloosheid ontwikkelen. Deze gevoelloosheid kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot gewelddadig of wreed gedrag jegens het zelf of anderen.
 • Het hogere zelf is de persoonlijkheidslaag die onder het lagere zelf verblijft. Het vertegenwoordigt wie de mensen in de kern zijn. Het hogere zelf, beschouwd als de pulserende energie van het leven, heeft een besef van individualiteit. Het is niet goed of slecht; het is eerder wat echt en waar is. Het hogere zelf wordt geassocieerd met een groter vermogen tot verbondenheid en gevoelens van vitaliteit – mensen aanmoedigen om zich levendiger te voelen. Het heeft ook de wens om continu te groeien en te evolueren. Eigenschappen van het hogere zelf zijn onder andere aangeboren liefde, macht, wijsheid, leiderschap, moed en openhartigheid. Net als het masker en het lagere zelf is het hogere zelf zichtbaar in het lichaam. Degenen die in staat zijn om oprecht meer kwaliteiten van het hogere zelf uit te drukken, kunnen meer tevredenheid, geluk en vreugde ervaren in hun dagelijks leven.

De kern

De ‘kern’ in Core Energetica is die plek in jou die een authentieke en vervullende verbinding kan maken met jezelf, anderen en het leven zelf. De instrumenten van verbinding zijn ons lichaam, bewustzijn en natuurlijke energie of levenskracht. Core Energetica-therapie leert mensen hoe ze al deze instrumenten authentiek kunnen integreren en helpt de interne obstakels te verwijderen die de expressie van je ware essentie blokkeren.

De vier fasen in het therapeutisch proces van Core Energetica

Centraal in Core Energetica staat het idee dat interne energieblokkades en een gebrek aan bewustzijn van de verschillende aspecten van persoonlijkheid kunnen leiden tot onaangepaste gedachten, gevoelens en gedragingen. Core Energetische therapeuten proberen met deze blokkades om te gaan en het bewustzijn te bevorderen door tijdens de therapie een vierfasig proces toe te passen. Stappen in het proces zijn onder meer het masker penetreren, het lagere zelf transformeren, centreren in het hogere zelf en verbinding maken met het universele levensplan.

Het proces kan worden vergeleken met een reis van zelfontdekking, waarbij elke fase organisch doorgaat naar de volgende.

 • Het “doorbreken” van het masker in de eerste fase kan ontmoedigend zijn, aangezien sommige van degenen die in therapie zijn, zich door het masker kunnen identificeren. Deze stap is misschien minder uitdagend voor individuen die beseffen dat iedereen een masker heeft en dat die van hen mogelijk niet meer aan hun behoeften voldoet, hoewel dat in het verleden wel mogelijk was. Een Core Energetica-therapeut kan ook uitleggen hoe maskers de aangeboren eigenschappen van het hogere zelf vervormen en mensen in therapie helpen beseffen dat deze persoonlijkheidslaag vaak moet worden doorbroken voordat die natuurlijke eigenschappen kunnen ontstaan.
 • De tweede fase van het proces is het transformeren van het lagere zelf. Omdat deze laag impulsen en emoties bevat die mensen vaak proberen te scheiden en zich voor anderen te verbergen, kan het bijzonder uitdagend zijn om zich in het lagere zelf te wagen. In deze fase kunnen degenen die in therapie zijn wonden uit het verleden aanpakken en vaak berouw krijgen over eventuele wonden die ze anderen hebben toegebracht. Tijdens deze fase kan het nuttig zijn om te onthouden dat alle mensen een lager zelf hebben. Eerlijkheid over jezelf en moed zijn doorgaans nodig om alle aspecten van iemands persoonlijkheid te onthullen. Het kan echter zijn dat een therapeut geruststelling kan bieden door mensen in therapie eraan te herinneren dat de reis niet eindigt bij het lagere zelf, maar doorgaat naar het hogere zelf. Deze kennis kan individuen motiveren om door te gaan met het therapeutische proces. Vóór deze stap zullen therapeuten echter doorgaans evalueren of mensen in behandeling klaar zijn voor blootstelling aan het lagere zelf, omdat deze blootstelling negatieve effecten kan hebben op mensen die dergelijke zorgen ervaren als zelfmoordgedachten of posttraumatische stress.
 • ‘Centreren in het hogere zelf’, de derde fase van het proces, vertegenwoordigt een natuurlijke voortgang vanaf de tweede fase. Energie die eerder werd gebruikt om ongewenste emoties in het masker en het lagere zelf te onderdrukken, komt beschikbaar voor het aarden en hanteren door individuen in behandeling. Deze energie kan worden uitgedrukt in de psyche en het lichaam en heeft tot doel de vrije expressie van het creatieve hogere zelf te vergemakkelijken.
 • De vierde en laatste fase staat bekend als het universele levensplan. In dit stadium verbindt het persoonlijke zich met het universele. In wezen is het doel van deze fase dat mensen in therapie zich bewust worden van de onderlinge verbanden tussen alle levensvormen. In deze fase speelt ook het principe van wederkerigheid een rol: hoe meer mensen blijven evolueren, zich openstellen en uitdrukken wat hun kern is, hoe meer ze bijdragen aan het universum en de levensstroom.

Core energetische technieken en oefeningen

Energie en bewustzijn zijn de belangrijkste componenten van de Core Energetische-theorie.

Een goede gezondheid is afhankelijk van de energiestroom tussen lichaam, geest, emoties, wil en geest, en een therapiesessie omvat vaak de toepassing van een verscheidenheid aan therapeutische technieken om de stroom van menselijke energie aan te pakken, persoonlijk bewustzijn te vergroten en genees de geest en het lichaam.

Terwijl verbale communicatie een belangrijke rol speelt bij therapie, gebruiken Core Energetica-beoefenaars het fysieke lichaam ook als een vitaal hulpmiddel voor het stellen van diagnoses en het meten van behandelingen. Bij veel soorten therapiebehandeling wordt de persoon betrokken bij een liggende behandeling op een bank, maar bij Core Energetica-therapie worden individuen aangemoedigd om rechtop te staan en energie door hun voeten en benen te aarden. Deze positie symboliseert een besef van het heden, contact maken en verantwoordelijkheid nemen door op eigen benen te staan.

Sessies kunnen inhouden:

 • Lichamelijke oefeningen
 • Zelfmassage van specifieke spieren
 • Ademhalingsoefeningen
 • Kathartische ervaringen
 • Journaling
 • Kunst
 • Dans
 • Non-verbale vocalisaties

Problemen behandeld met Core Energetica

Core Energetica, dat ernaar streeft mensen in therapie te helpen transformatie te bereiken door zelfontdekking, kan worden gebruikt om een reeks mentale, gedrags- en zelfs fysieke gezondheidsproblemen te behandelen die verband houden met onderdrukte emoties. Het proces is soms moeilijk, maar het is aangetoond dat het een enorme fysieke en emotionele genezing mogelijk maakt door het realiseren van diepgewortelde emoties en gevoelens.

Beperkingen van Core Energetica

 • De veronderstelling dat alle individuen van nature waar, echt en goed zijn in hun kern, kan een te eenvoudige voorstelling van de menselijke psyche zijn.
 • Sommige mensen vinden het moeilijk om de spirituele component van Core Energetica te verzoenen met vooropgezette ideeën over wat effectieve therapie inhoudt.
 • Mensen die een ernstig of chronisch probleem met de geestelijke gezondheid ervaren, gekenmerkt door cognitieve achteruitgang – zoals schizofrenie of dementie – zien mogelijk geen verbetering van deze vorm van therapie.
 • Hoewel klinische rapporten getuigen van de effectiviteit van de theorie, ontbreekt er momenteel empirisch bewijs ter ondersteuning van de aanpak.

Referenties:

 1. Core Energetics. (n.d.). Retrieved from http://usabp.org/core-energetics
 2. Institute of Core Energetics. (n.d.). Retrieved from https://www.coreenergetics.org
 3. International Pathwork Foundation. (n.d.). The pathwork. Retrieved from http://pathwork.org/about/the-pathwork

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Individuele therapiesessies

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc. is een Europees gecertificeerd psychotherapeut (ECP). Na studies fysiotherapie en psychomotorische therapie aan de KU Leuven was hij er gedurende 11 jaar werkzaam in een psychoanalytische context. Hij studeerde en werkte samen met diverse pioniers uit het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie en voert sedert 1994 praktijk in Gent (IBI) alwaar hij een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte behandeling aanbiedt voor klachten als gevolg van stress, trauma, rouw e.a. . Daarnaast is hij actief in de Core Science Foundation en als docent aan diverse internationale opleidingen.

In Gent (België), Europa, de rest van de wereld en online.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief