Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de website

Eigenaar :
International Institute of Bodymind Integration – Destelbergenstraat 49-51
9040 Gand – Belgique
Publicatiemanager : Dirk Marivoet –info@bodymind-integration.com

De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Adaracom – marie.chiron@adaracom.fr

Host:o2switch – RCS Clermont Ferrand -France

Functionaris voor gegevensbescherming : Dirk Marivoet –info@bodymind-integration.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De bodymind-integration.com site vormt een geesteswerk beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke Internationale Regelgeving. De internetgebruiker mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de site hergebruiken, toewijzen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de website bodymind-integration.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de site bodymind-integration.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Dirk Marivoet, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le site web bodymind-integration.com est mis à jour régulièrement par Dirk Marivoet, responsable.

Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website bodymind-integration.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Dirk Marivoet streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven op de bodymind-integration.com website. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hem, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site bodymind-integration.com wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site bodymind-integration.com niet volledig. Ze is onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de sitegebruiker ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site bodymind-integration.com wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: n ° 2016-679). Het doel is om een ​​service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De host zorgt voor de continuïteit van zijn dienstverlening, 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingservice voor de kortst mogelijke periode te onderbreken, met name met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Prestaties en Services verondersteld abnormaal verkeer te genereren.

Dirk Marivoet en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houdt met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt belemmerd.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen

Dirk Marivoet is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dirk Marivoet.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Crédits photos :

  • ©Olivier Le Moal
  • ©Maksim Chernishev
  • ©deimagine
  • ©NiseriN
  • ©fona2
  • ©fcscafeine

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Dirk Marivoet treedt op als redacteur van de site. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die hij publiceert.

Dirk Marivoet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website bodymind-integration.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug ofwel een incompatibiliteit.

Dirk Marivoet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van het gebruik van de bodymind-integration.com site.

Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied, opmerkingen, etc.) zijn beschikbaar voor gebruikers.

Dirk Marivoet behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in België, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Dirk Marivoet zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).